Nederlandse Houtpellets Rechtstreeks van de fabriek
Energy Pellets, powered by Labee Group Moerdijk

Algemene voorwaarden

Labee Group Moerdijk

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
– Aanbieding: iedere offerte, inclusief enkele prijsopgave, aanbieding van Leverancier, onderhandeling, al dan niet voorafgaande aan het totstandkomen van een overeenkomst, tot verkoop of levering van Producten c.q. verrichten van Diensten:
– Leverancier: Labee Beheer b.v. of Labee Groep Moerdijk b.v. of Energy Pellets Moerdijk b.v. of Wood Flame Moerdijk b.v. of Bio Catlitter Moerdijk b.v. of van Overhagen Beheer b.v., hun rechtsopvolger(s) onder algemene titel en alle met hem of met deze rechtsopvolger(s) gelieerde vennootschappen en ondernemingen;
– Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die Producten van de Leverancier afneemt, dan wel met wie Leverancier een Overeenkomst aangaat of met wie Leverancier in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;
– Diensten: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;
– Overeenkomst: opdracht/order en overeenkomst die tussen Leverancier en Afnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering hiervan.
– Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;
– Order: iedere opdracht van Afnemer, in welke vorm dan ook, op basis van alle in de Aanbieding opgenomen, dan wel bij gebreke van een voorafgaande Aanbieding, voor Leverancier gebruikelijke voorwaarden en condities

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Aanbiedingen en Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen inclusief rechtshandelingen, van Leverancier en Afnemer terzake.

2.2 Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van de Afnemer worden
door Leverancier steeds uitdrukkelijk afgewezen en zijn nadrukkelijk niet van toepassing.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen, welke afwijkingen dan uitsluitend geldig zijn voor de Aanbieding en Overeenkomst terzake waarvan deze afwijking plaatsvond en waarbij Leverancier uitsluitend kan worden gebonden door die personen die uitdrukkelijk daartoe bevoegd zijn, dit statutair of bij schriftelijke volmacht.

2.4 Het om welke reden dan ook niet van toepassing zijn van deze voorwaarden op enige Aanbieding of Overeenkomst is niet van invloed op de toepasselijkheid van deze voorwaarden op andere Aanbiedingen en Overeenkomsten.

3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en Opgaven en aanduidingen van Producten

3.1 Een Aanbieding en een Order bindt Leverancier niet en geldt slechts als een voor Leverancier vrijblijvende uitnodiging tot het plaatsen van een Order door Afnemer c.q. een aanbod zijdens Afnemer. De Aanbieding en de daarbij behorende stukken blijven steeds uitsluitend eigendom van Leverancier en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier door Afnemer niet verveelvoudigd (bijv. door het maken van Kopieën) of openbaargemaakt (bijv. door het aan derden ter inzage geven of ter hand stellen) worden.

3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Leverancier een Order van Afnemer schriftelijk aanvaardt of, bij niet schriftelijke aanvaarding te eniger tijd, Leverancier met de uitvoering van een Order is aangevangen. Op deze Overeenkomst zijn, ook indien Leverancier op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, deze voorwaarden van toepassing en zal Afnemer Leverancier daarvoor, met inachtneming van het bepaalde in deze voorwaarden ,in het bijzonder artikelen 5 en 6, betalen conform de dan bij Leverancier geldende tarieven.

3.3 Alle opgaven door Leverancier van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan maar Leverancier staat er evenwel nimmer voor in dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten. Wanneer Afnemer aantoont dat de afgeleverde Producten zodanig afwijken van de opgaven van Leverancier of van de monsters, tekeningen of modellen dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding naar het uitsluitende oordeel van Leverancier in redelijkheid noodzakelijk is.

3.4 Diensten worden tenzij anders overeengekomen op bij Leverancier gebruikelijke werkdagen en binnen bij Leverancier gebruikelijke werktijden verricht. Producten worden tenzij anders overeengekomen op bij Leverancier gebruikelijke werkdagen en binnen bij Leverancier gebruikelijke werktijden samengesteld, opgeslagen, vervoerd, en/of afgeleverd. Tenzij anders overeengekomen worden aan werkzaamheden buiten de normale werktijden de hieraan verbonden extra kosten als meerwerk in rekening gebracht.

3.5 Leverancier is gerechtigd de door haar te leveren Producten en/of Diensten geheel of deels uit te besteden aan derden, in welk geval Leverancier jegens Afnemer nimmer meer hoeft na te komen dan de derde jegens Leverancier is gehouden en nakomt.

3.6 Ondanks ontvangst door Afnemer van een aanvaarding door Leverancier van een Order is Leverancier nadien te allen tijde bevoegd de Aanbieding te herroepen of de Overeenkomst te annuleren, zonder dat Leverancier tot enige vergoeding is gehouden. Als tijdstip van herroeping/annulering geldt de dag van verzending van het bericht van herroeping/annulering door Leverancier.

4. Wijzigingen en aanvullingen

4.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Ingeval Leverancier deze voorwaarden wijzigt zijn deze gewijzigde voorwaarden na mededeling hiervan aan Afnemer geheel en onverkort van toepassing, tenzij naar het redelijk oordeel van Leverancier zwaarwegende redenen, door Afnemer binnen 7 dagen na het verzenden der mededeling aan Afnemer schriftelijk aan Leverancier opgegeven en door Leverancier ontvangen, hieraan in de weg staan. Indien dit laatste het geval is, heeft Leverancier het recht naar keuze voor die Overeenkomst de oude voorwaarden te continueren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Leverancier tot enige schadevergoeding is gehouden.

4.2 Wanneer een wijziging en/of aanvulling op enige bepaling in een Overeenkomst wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.

5. Prijzen

5.1 Alle prijzen van Leverancier zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven terzake van de Diensten en/of de Producten en het vervoer en/of de opslag daarvan.

5.2 Elke verandering van de factoren die op de prijs en op de sub 5.1 genoemde extra kosten van Leverancier van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in – en uitvoerrechten en andere bij in – of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, zijn voor rekening van Afnemer en kunnen door Leverancier aan Afnemer worden gefactureerd.

6. Betaling

6.1 Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen de op de factuur vermelde termijn of, bij gebreke daarvan, binnen dertig dagen na factuurdatum, aan Leverancier betalen. De betalingstermijn is steeds een fatale termijn, ook al is de termijn opgenomen in een zin die qua bewoordingen niet wijst op een fataal karakter. Bij ommekomst van de betalingstermijn is de Afnemer bij niet – volledige – betaling zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alle betalingen zullen, ter keuze van Leverancier, te zijner kantore of op een door hem aan te wijzen giro – of bankrekening worden gedaan. In het geval ten kantore van Leverancier wordt betaald, zal dit geschieden in contanten of door middel van gegarandeerde giro – of bankcheques, tenzij anders overeengekomen.

6.2 Alle aan Afnemer in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting, inhouding of verrekening worden voldaan. Afnemer heeft nimmer het recht om zijn verplichtingen, waaronder die tot het doen van betalingen, op te schorten. Leverancier heeft steeds het recht zijn verplichtingen, inclusief die van de groepsmaatschappijen van de groep waartoe Leverancier behoort, jegens Afnemer en/of enige groepsmaatschappij van de groep waartoe Afnemer behoort, te verrekenen met zijn vorderingen, inclusief die van de groepsmaatschappijen van de groep waartoe Leverancier behoort, op Afnemer en/of enige groepsmaatschappij, van de groep waartoe Afnemer behoort, waarbij Afnemer hoofdelijk aansprakelijk is voor de verplichtingen van de betrokken groepsmaatschappij van Afnemer jegens Leverancier en/of de betrokken groepsmaatschappij van Leverancier.

6.3 Indien op enig moment bij Leverancier naar zijn uitsluitende oordeel twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, is Leverancier gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, naar haar uitsluitende keuze van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt of wordt voldaan door overdracht van nader aan te wijzen goederen aan Leverancier – in welk geval Afnemer onvoorwaardelijk instaat voor het vrij en onbelast zijn er van – of dat deze – voor eigen rekening – een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van het bedrag inclusief rente en kosten dat Leverancier onder de Overeenkomst van Afnemer te vorderen mocht hebben, daaronder mede begrepen de in het handelsverkeer gebruikelijke rembourscondities en condities van documentair krediet zoals onherroepelijke letters of credit, cash against documents of cash against delivery. Leverancier kan op een gedane keuze terugkomen en van Afnemer desgewenst – telkens – aanpassing hierin eisen op de bovenomschreven wijzen.

6.4 In het geval wordt overeengekomen dat betaling zal plaatsvinden en/of wanneer zekerheid wordt gesteld bij wege van documentair krediet en/of bankgaranties, zal Afnemer ervoor instaan dat zulks steeds door middel van een te goeder naam en faam bekendstaande Nederlandse bank zal geschieden.

6.5 Afnemer is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente voor handelstransacties. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

6.6 Voorts is Afnemer verplicht Leverancier alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten met incasso of andere maatregelen te vergoeden. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten zijn minimaal gelijk aan het hoogste bedrag van hetzij het ten tijde van de getroffen incasso geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten hetzij € 250,00, in beide gevallen exclusief de verschuldigde omzetbelasting.

7. Afleveringstermijn

7.1 De door Leverancier opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Leverancier geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Leverancier verstrekte gegevens. Leverancier zal trachten de afleveringstermijn zo veel mogelijk in acht te nemen maar is tot het in acht nemen daarvan niet gehouden, tenzij de afleveringstermijn uitdrukkelijk schriftelijk bij het aangaan van de Overeenkomst tussen partijen als fataal is aangemerkt.

7.2 De afleveringstermijn gaat in op de datum van de schriftelijke bevestiging van de Order door Leverancier. Indien Leverancier voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen en/of materialen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, gaat de afleveringstermijn eerst in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen en/of materialen in het bezit zijn van Leverancier, doch niet eerder dan op de datum van de schriftelijke orderbevestiging.

7.3 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding, ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, dan wel niet nakoming of opschorting van zijn eigen verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of uit anderen hoofde, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van Afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat. Afnemer is alsdan gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden of op te zeggen voor zover dat strikt noodzakelijk is, zonder recht op schadevergoeding mits hij hiervan aan Leverancier schriftelijk kennis geeft en onverminderd het recht van Leverancier om binnen drie weken na ontvangst van de kennisgeving de betreffende Producten alsnog aan Afnemer af te leveren tegen gelijktijdige nakoming door Afnemer van zijn daartegenover staande verplichtingen.

7.4 Leverancier heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

8. Aflevering en risico

8.1 De aflevering van de Producten, de bepalingen omtrent de kosten van de aflevering en de overgang van het risico geschieden, indien dit in de Aanbieding of de Overeenkomst tot uitdrukking is gebracht, volgens de uitdrukkelijke en in het handelsverkeer gebruikelijke condities, zoals franco, fob, cif en c&f en in al zulke gevallen zijn de op het moment van het aangaan van de Overeenkomst meest recent geldende Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs daarop van toepassing.

8.2 Indien de in het vorige lid bedoelde condities niet in de Aanbieding en/of de Overeenkomst zijn opgenomen en overeengekomen, geschiedt de aflevering en de risico-overgang van de Producten en de verpakking daarvan steeds op de plaats en het tijdstip waarop de Producten bij of vanwege Leverancier gereed zijn voor verzending aan Afnemer. Leverancier zal Afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van bovengenoemd tijdstip en plaats en Afnemer zal de Producten binnen de in de kennisgeving aangegeven termijn, dan wel bij gebreke van vermelding van een dergelijke termijn, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na de kennisgeving, voor eigen rekening en risico afnemen.

8.3 Afnemer draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen aflevering – en afnametijdstippen.

8.4 Mocht Afnemer de Producten niet of niet tijdig afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Leverancier is alsdan gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde, na aftrek van kosten en een vergoeding voor de verkoopinspanning door Leverancier van 25% van de verkoopopbrengst exclusief omzetbelasting.

9. Overmacht

9.1 Indien Leverancier om welke reden dan ook niet aan zijn verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt dit als overmacht aangemerkt en worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

9.2 Indien de overmachttoestand zes maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding, ook niet als Leverancier als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

9.3 Onder overmacht van Leverancier wordt mede begrepen elke van de wil van Leverancier onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Leverancier kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Leverancier of diens toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

9.4 Leverancier zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

9.5 Afnemer komt, met uitzondering van het bepaalde in artikel 9.2, nimmer een beroep op overmacht toe en doet hiervan voor zover nodig uitdrukkelijk afstand.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Afnemer nadat deze al hetgeen hij terzake van de Overeenkomst en andere soortgelijke overeenkomsten aan Leverancier verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge de Overeenkomst, waartoe deze voorwaarden behoren, verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele terzake van de Producten verrichte of te verrichten werkzaamheden. Bij elke overdracht van de eigendom behoudt Leverancier zich een pandrecht op de Producten voor ter zake van vorderingen van Leverancier op Afnemer waarvoor het eigendomsvoorbehoud niet geldt.

10.2 Ieder bedrag dat van Afnemer wordt ontvangen zal, ongeacht enige andersluidende aanwijzing vanwege Afnemer, allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Leverancier op Afnemer mocht hebben ten aanzien van welke Leverancier in 10.1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van Afnemer wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in 6.7.

10.3 Voordat de eigendom van de Producten op Afnemer is overgegaan, dan wel na overgang met voorbehouden pandrecht, is Afnemer niet gerechtigd de Producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Afnemer is verplicht de rechten van Leverancier te waarborgen en alles te doen of na te laten wat de rechten en de belangen van Leverancier kan schaden. Afnemer is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Leverancier (wederom) eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van Afnemers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

10.4 Indien en zolang Leverancier eigenaar van de Producten is, zal Afnemer Leverancier onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Voorts zal Afnemer Leverancier op Leveranciers eerste verzoek mededelen waar de Producten, waarvan Leverancier eigenaar is, zich bevinden.

10.5 Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Leverancier.

11. Inspectie en reclame

11.1 Afnemer is verplicht de Producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de Producten die zijn te wijten aan materiaal – of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde Producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen vijf dagen na aankomst van de Producten schriftelijk worden ingediend en door Leverancier zijn ontvangen. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen veertien dagen na aankomst van de Producten schriftelijk aan Leverancier worden gemeld. Na ommekomst van deze termijnen is elk recht van Afnemer terzake jegens Leverancier vervallen.

11.2 Na het ontdekken van enig gebrek is Afnemer verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende Producten onverwijld te staken.

11.3 Afnemer zal alle door Leverancier voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Leverancier in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.en afgifte van het Betreffende Product voor nader onderzoek. Indien Afnemer in deze naar het redelijk oordeel van Leverancier onvoldoende medewerkt, wordt de reclame geacht ingetrokken te zijn.

11.4 Afnemer heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van de Producten waarvan door Leverancier geen controle op de reclame kan plaatshebben.

11.5 Het staat Afnemer niet vrij de Producten te retourneren, voordat Leverancier daarmee en met de wijze waarop en de kosten waartegen heeft ingestemd. De kosten van retourneren van de Producten en de Producten zelf zijn en blijven voor rekening en risico van Afnemer.

11.6 Gebreken terzake van een afzonderlijke partij Producten, die onderdeel uitmaakt van een uit meer partijen bestaande leverantie, geven Afnemer slechts het recht op ontbinding van de gehele Overeenkomst wanneer van Afnemer instandhouding van het resterende gedeelte van de Overeenkomst niet in redelijkheid kan worden verlangd. Artikel 9.2 tweede zin is van overeenkomstige toepassing.

11.7 Afnemer kan geen aanspraken terzake van reclames over gebreken van Producten doen gelden jegens Leverancier zolang Afnemer enige daar rechtstreeks tegenoverstaande verplichting jegens Leverancier niet is nagekomen.

11.8 Indien Afnemer tijdig, correct en terecht reclameert terzake van gebreken van een Product, is de daaruit voor Leverancier voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in 12.3 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 12.

12. Garantie

12.1 Uitsluitend indien en voorzover dit uitdrukkelijk is overeengekomen en een termijn daartoe uitdrukkelijk is bepaald, staat Leverancier er jegens Afnemer voor in dat gedurende die termijn na aflevering de Producten functioneren conform de overeengekomen specificaties, mits deze normaal en zorgvuldig worden gebruikt en alle voor het gebruik van de Producten gegeven instructies en andere garantievoorschriften opgenomen in de Overeenkomst inclusief deze voorwaarden, dan wel in het garantiebewijs, stipt en volledig worden nagekomen, de Producten geen verdere bewerking, inbouw of montage hebben ondergaan en tijdig in overeenstemming met de bepalingen van artikel 11 van deze voorwaarden is gereclameerd.

12.2 Indien Leverancier Producten aan Afnemer aflevert welke Leverancier van diens toeleverancier heeft verkregen, is Leverancier nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop Leverancier ten opzichte van diens toeleverancier aanspraak kan maken.

12.3 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 is gereclameerd en naar redelijke oordeel van Leverancier genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet behoorlijk functioneren, zal Leverancier de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten, hetzij Afnemer een korting op de koopprijs te verlenen gelijk aan de terzake door Leverancier aan Afnemer in rekening gebrachte verkoopprijs exclusief omzetbelasting van de Producten met een maximum van 25% van de Orderwaarde exclusief omzetbelasting door Leverancier aan Afnemer in rekening gebracht . Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties zal Leverancier terzake van zijn (garantie)verplichtingen volledig zijn gekweten en zal Leverancier tot geen enkele verdere prestatie inclusief (schade)vergoeding zijn gehouden.

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1 Behoudens toepasselijkheid van artikel 12 van deze voorwaarden is Leverancier nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van Afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijf – of milieuschade en schade aan en/of onbruikbaar worden van goederen van Afnemer of derden in het bedrijf van Leverancier aanwezig.

13.2 De aansprakelijkheid van Leverancier jegens Afnemer is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende contractsom (exclusief BTW).

13.3 Op de aansprakelijkheidsbeperkingen in 13.1 en 13.2 zal Leverancier geen beroep doen indien de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Leverancier zelf.

13.4 Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Leverancier zelf, zal Afnemer Leverancier vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of interessen, verband houdende met de Producten, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de Producten.

14. Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden Afnemer

14.1 Afnemer zal aan Leverancier alle voor de uitvoering van Leveranciers werkzaamheden benodigde gegevens en materialen steeds tijdig ter beschikking stellen en staat zonder enig voorbehoud in voor de juistheid/gebruikskwaliteit en volledigheid daarvan.

14.2 Afnemer zal op de Producten aangebrachte merk – en/of herkenningstekens niet geheel of gedeeltelijk verwijderen of onzichtbaar maken.

15. Ontbinding

15.1 Indien Afnemer, inclusief enige aan Afnemer gelieerde maatschappij, niet, niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer in verzuim en is Leverancier gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
(i) de uitvoering van enige Overeenkomst op te schorten totdat voldoening aan de verplichting, zoals betaling, voldoende zeker is gesteld; en/of
(ii) elke Overeenkomst waarvoor nog Leverancier nog enige verplichting heeft jegens Afnemer, geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
een en ander onverminderd Leveranciers andere rechten onder welke Overeenkomst met Afnemer dan ook en zonder dat Leverancier tot enige schadevergoeding is gehouden.

15.2 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Leverancier Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst (en) te verlangen, in welk geval Leverancier zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
(i) de uitvoering van de betreffende Overeenkomst (en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
(ii) al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van Afnemer op te schorten;
een en ander onverminderd Leveranciers andere rechten onder welke Overeenkomst met Afnemer dan ook en zonder dat Leverancier tot enige schadevergoeding is gehouden.

15.3 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 15.2 of (ii) 15.1 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Leverancier op Afnemer en (ii) al dergelijke vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst (en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Leverancier gerechtigd voor rekening en risico van Afnemer de betreffende Producten terug te nemen. In dat geval zullen Leverancier en zijn gemachtigde(n) onherroepelijk zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Leverancier in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.

15.4 Behoudens in geval van een consumentenkoop is de toepasselijkheid van artikel 6:278 BW nadrukkelijk uitgesloten indien Leverancier enige Overeenkomst met Afnemer ontbindt of anderszins de stoot tot ongedaanmaking geeft als bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW.

15.5 Afnemer doet uitdrukkelijk afstand van alle rechten op ontbinding van de Overeenkomst.

16. Overdracht van rechten en verplichtingen

16.1 Het is Leverancier toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen, waarmee Afnemer zich nu reeds voor alsdan akkoord verklaart.

16.2 Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.

17. Uitoefening van opschorting -, ontbinding – en vernietigingsrechten door Leverancier

17.1 Indien Leverancier op basis van de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn of hadden moeten zijn, in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschorting -, ontbinding – en/of vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is Leverancier niet gehouden tot enige (schade)vergoeding aan Afnemer, en in ieder geval niet tot betaling van enige wettelijke rente, in het geval later mocht komen vast te staan dat hij bedoeld(e) recht (en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.

18. Toepasselijk recht/ bevoegde Rechter

18.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Met betrekking tot Overeenkomsten als bedoeld in artikel 6:247 lid 2 BW wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat artikel 3, titel 5 van Boek 6 BW buiten toepassing blijft.

18.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst inclusief deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Dordrecht, met dien verstande dat Leverancier het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Afnemer aanhangig te maken bij andere rechterlijke en/of arbitrale colleges naar haar keuze. Het voorgaande staat niet in de weg aan het recht van partijen op hoger beroep en cassatie.

18.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.


Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht.

EnergyPellets Trading BV

Apolloweg 4
Havennummer M189A
4782 SB Moerdijk, Nederland

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW
©2024 EnergyPellets.nl